1. Definities

1.1. Deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. ‘Het Kunstwerk’: het werk dat nader is aangeduid in de overeenkomst tussen de kunstenaar en de klant.
b. ‘De kunstenaar’: de maker van het Kunstwerk. Ron van Dam, gevestigd Boerhaaveplein 72, 3112LN te Schiedam, ingeschreven in het handelsregister van de KvK onder KvK nummer 88980871.
c. ‘De klant’: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die met Ron van Dam Art een overeenkomst aangaat.

2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, opdrachten, aanbiedingen en offertes, gesloten of uitgebracht door Ron van Dam Art. 2.2. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn uitsluitend gelding indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Voor zover niet schriftelijk en uitdrukkelijk anders overeengekomen, wijst Ron van Dam Art de toepasselijkheid van eventueel door de klant gehanteerde voorwaarden van de hand. 2.3. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Ron van Dam Art en de klant in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of de vernietigde bepalingen benaderen.

3. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1. De overeenkomst tussen Ron van Dam Art en de klant komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van Ron van Dam Art door de klant en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden 3.2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigd Ron van Dam Art onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Ron van Dam Art is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

4. Prijzen

4.1. Tenzij anders vermeld of overeengekomen zijn alle door Ron van Dam Art genoemde prijzen inclusief btw en andere overheidsheffingen. 4.2. Kosten van verzending, in- en uitvoerrechten, inklarings- en administratiekosten, kosten van verpakking en verzekering komen ten laste van de klant, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 4.3. Een wettelijke verhoging of verlaging van de btw of andere overheidsheffing kan steeds in de prijs worden doorberekend.

5. Koop van een Kunstwerk

5.1. Indien de overeenkomst de koop van een Kunstwerk betreft worden in de op te maken overeenkomst de gegevens van het Kunstwerk, de gegevens van de klant, de wijze van betaling, de wijze van aflevering en overige bijzonderheden vastgelegd. 5.2. Een opgegeven termijn voor aflevering is steeds indicatief, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 5.3. Aflevering van het Kunstwerk geschiedt op de wijze zoals overeengekomen in de overeenkomst. 5.4. Klachten over gebreken aan het gekochte Kunstwerk dienen tijdig na constatering daarvan bij Ron van Dam Art te worden ingediend, waarbij binnen één maand in ieder geval tijdig is. Niet tijdig een klacht indienen leidt tot verlies van rechten.

6. Reparaties en overige werkzaamheden

6.1. Reparaties en overige werkzaamheden door Ron van Dam Art aan een Kunstwerk dat eigendom is van de klant zullen steeds op basis van een inspanningsverplichting worden verricht. 6.2. Bij aflevering van het Kunstwerk is de klant gehouden om de verrichte werkzaamheden te inspecteren. Indien de klant de verrichte werkzaamheden niet in orde bevindt zal hij dat direct, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken aan Ron van Dam Art. 6.3. De klant wordt geacht de verrichte werkzaamheden te hebben geaccepteerd indien hij niet binnen één maand na aflevering van het Kunstwerk melding heeft gemaakt van gebreken aan de verrichte werkzaamheden.

7. Betaling

7.1. Betaling van het volledige aankoopbedrag geschiedt uiterlijk 7 (zeven) dagen voor levering van het kunstwerk op het rekeningnummer die de kunstenaar in de koopovereenkomst heeft vermeld. 7.2. Ron van Dam Art heeft te allen tijde het recht om een aanbetaling van de klant te verlangen. 7.3. Bij het in gebreke blijven door de klant van de volledige betaling van het aankoopbedrag binnen 30 (dertig) dagen na afsluiting van de koopovereenkomst, is de kunstenaar gerechtigd de koopovereenkomst te beëindigen. 7.4. Indien de overeenkomst na aanbetaling wordt ontbonden door de klant, worden eventueel reeds betaalde bedragen niet teruggestort, dan wel gerestitueerd. 7.5. Tenzij anders is overeengekomen, is betaling in termijnen niet toegestaan.

8. Kunstwerken

8.1. Ron van Dam Art garandeert bevoegd te zijn tot verkoop c.q. het in consignatie geven van de kunstwerken. 8.2. Ron van Dam Art is exclusief rechthebbende op alle intellectuele eigendommen op de kunstwerken, ook na verkoop van de kunstwerken. Het is de klant niet toegestaan wijzigingen in de kunstwerken van Ron van Dam Art aan te brengen. 8.3. Kunstwerken mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ron van Dam Art – voor commerciële doeleinden – gefotografeerd, dan wel gefilmd worden. 8.4. De kunstwerken blijven eigendom van Ron van Dam Art totdat de koopsom volledig aan Ron van Dam Art is betaald.

9. Persoonlijke en zakelijke opdrachten

9.1. Mits persoonlijk of zakelijk getint (portretten/persoonlijke/zakelijke elementen) is de klant verplicht het schilderij gemaakt door Ron van Dam Art in opdracht af te nemen. 9.2. Ron van Dam Art zal de mogelijkheid bieden om in overeenstemming met de klant deze door middel van foto’s op de hoogte te brengen van de vordering van de persoonlijke of zakelijke opdracht en gewenste aanpassingen, naar kunnen, uitvoeren. 9.3. Verzoek om aanpassingen van de persoonlijke of zakelijke opdracht mogen niet zodanig ver gaan dat dit in conflict komt met de artistieke vrijheid van de kunstenaar.

10. Eigendomsvoorbehoud en risico

10.1. Zolang de klant niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan, behoudt Ron van Dam Art zich de eigendom van het kunstwerk voor. In dat geval gaat de eigendom en het risico op de klant over, zodra de klant aan al zijn verplichtingen jegens Ron van Dam Art heeft voldaan. 10.2. Indien het kunstwerk zal worden verzonden op een door klant aangegeven wijze, zal het risico op het moment van verzending over gaan op de klant.

11. Doorverkoop

De koper is niet tot doorverkoop van de kunstwerken bevoegd ingeval niet volledige betaling heeft plaatsgevonden door de wederpartij met betrekking tot kunstwerken aan Ron van Dam Art.

12. Werk op zicht

12.1. De klant is gerechtigd voor zijn eigen rekening en op zijn eigen risico de kunstwerken te tonen bij potentiële kopers thuis. De klant is tevens gerechtigd de kunstwerken voorafgaande aan de verkoop op zicht te geven aan potentiële verkopers, teneinde potentiële kopers een beslissing te laten nemen of het kunstwerk bij hen past. 12.2. De klant is jegens Ron van Dam Art volledig aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit het tonen, dan wel het op zicht geven van kunstwerken.

13. Intellectuele eigendom

Het auteursrecht op het Kunstwerk blijft berusten bij de kunstenaar. Uit dit recht van de kunstenaar vloeien voor de klant beperkingen voort betreffende het gebruik, de openbaarmaking en de verveelvoudiging van het kunstwerk.

14. Overmacht

14.1. In geval van overmacht heeft Ron van Dam Art het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de klant uit dien hoofde enig recht of vergoeding van schade, kosten of interesten kan doen gelden. De kunstenaar zal de klant direct op de hoogte stellen van elk geval van overmacht en trachten een voor beide partijen bevredigend alternatief aan te bieden. 14.2. Onder overmacht wordt verstaan: werkstakingen, overlijden, brand, vervoer, stremming, molest en in het algemeen alle onvoorzien omstandigheden ten gevolge waarvan naleving van de overeenkomst niet meer van de opdrachtnemer kan worden gevergd. 14.3. Ron van Dam Art zal elke dienst naar beste kunnen uitvoeren en is gerechtigd bij en voor de uitvoering van een dienst derden in te schakelen.

15. Recht op ontbinding

15.1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Ron van Dam toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 15.2. Is nakoming van de verplichtingen door Ron van Dam Art niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Ron van Dam Art in verzuim is. 15.3. Ron van Dam Art is gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder ingebrekestelling, indien: a. Surseance van betaling of faillissement van klant wordt aangevraagd en/of uitgesproken; b. De klant zijn bedrijf geheel of gedeeltelijk staakt of overdraagt; c. Beslag wordt gelegd op de goederen van de klant. 15.4. In de onder 15.3. genoemde gevallen is Ron van Dam Art niet gehouden tot enige schadevergoeding. Eventuele vorderingen van Ron van Dam Art op de klant zijn in bovengenoemde gevallen dadelijk en ineens opeisbaar.

16. Geschillen en toepasselijk recht

16.1. Geschillen die ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn behoren tot de uitsluitende competentie van de Nederlandse rechter in het arrondissement waar Ron van Dam Art is gevestigd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. 16.2. De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden op van toepassing zijn wordt beheerst door Nederlands recht.

Versie – September 223