Dagelijkse werking

Dit privacybeleid heeft betrekking op de website van Ron van Dam Art, gepubliceerd als www.ronvandamart.com , als ook de diensten die wij met deze website aanbieden. Via deze diensten worden persoonsgegevens verzameld en verwerkt. Op het verwerken van persoonsgegevens is de Algemene Verordening Gegevensbescherming, kortweg AVG, van toepassing. Ron van Dam Art maakt gebruik van persoonsgegevens en dient zich daarom te houden aan de AVG. Ron van Dam Art respecteert uw privacy, in het bijzonder uw rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan, alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. De huidige op de website beschikbare versie van het privacybeleid is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ron van Dam Art verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt bij het invullen van een contactformulier op de website van Ron van Dam Art. Dit kunnen persoonsgegevens zijn die rechtstreeks door u worden opgegeven (zoals de gegevens die u invult bij gebruik van een formulier) of gegevens die indirect aan ons worden verstrekt (zoals uw IP-adres). Volgens de AVG worden alle gegevens die op zichzelf of eventueel gecombineerd redelijkerwijs tot identificatie van personen kunnen leiden, beschouwd als persoonsgegevens. Ron van Dam Art kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam.
- Uw adresgegevens.
- Uw telefoonnummer.
- Uw e-mailadres.
- Uw IP-adres.

Doeleinden voor het verzamelen van informatie

Ron van Dam Art gebruikt uw gegevens voor zakelijke en commerciële doeleinden. Ron van Dam Art kan uw gegevens bijvoorbeeld gebruiken om: • Alle zakelijke behoeften te beheren. • Promotionele en marketingcommunicatie te ontvangen als u hiervoor kiest. • Telefonisch of per e-mail contact op te kunnen nemen indien dit noodzakelijk is om de dienstverlening uit te kunnen voeren. • Te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. • Het verwerken van persoonsgegevens als Ron van Dam Art daartoe wettelijk verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ron van Dam Art verkoopt uw gegevens nooit aan derden voor commerciële doeleinden en verstrekt deze uitsluitend indien nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bewaartermijnen

Ron van Dam Art bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijn van de gegevens die verzameld worden door Ron van Dam Art kan per doel van de gegevensverwerking worden bepaald aan de hand van de volgende criteria: • De gegevens die voor een bepaald doel zijn opgeslagen, worden zo lang als nodig is voor het doel van de verwerking van de gegevens bewaard. Dit is afhankelijk van de wettelijk vereiste duur of de duur van de commerciële relatie; • De gegevens worden vervolgens gearchiveerd in verband met bijvoorbeeld garantieafhandeling of controle op fraude tot het moment van de van toepassing zijnde verjaringstermijn; • Na de verjaringstermijn worden de gegevens verwijderd dan wel geanonimiseerd (bijvoorbeeld om beschikbaar te blijven ten behoeve van statistieken).

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

De toepasselijke Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft u het recht op informatie en toegang tot uw persoonsgegevens, recht op het corrigeren of verwijderen van persoonsgegevens, recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens en het recht op overdraagbaarheid van deze gegevens. Ook heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer deze worden verwerkt voor directe marketingdoeleinden of als de verwerking is gebaseerd op een legitiem belang. De toestemming voor het gebruiken van persoonsgegevens kan op elk moment worden ingetrokken, indien de verwerking is gebaseerd op de gegeven toestemming. U kunt bij ons een verzoek indienen om persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van de persoonsgegevens sturen naar info@ronvandamart.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij om een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone – de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Ron van Dam Art wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie vindt u op de volgende website: autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe neem je contact op met Ron van Dam Art inzake privacy?

Ron van Dam Art neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen van misbruik zijn, neem dan contact op met ons via info@ronvandamart.com.

Versie – September 223